ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΦΥΛΗΣ

ΠΡΟΔΙΑΘΕΣΗ ΦΥΛΗΣ ΣΕ ΟΦΘΑΛΜΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

Οι παθήσεις που παρατίθενται κατωτέρω είναι εκείνες που παρατηρούνται ή αναφέρονται με τη μεγαλύτερη συχνότητα στην κάθε φυλή. Ορισμένες συσχετίζονται με τη φυλή και κάποιες άλλες, όπως για παράδειγμα η Χρόνια Αυτοάνοση Ξηρά Κερατο-επιπεφυκίτιδα (Chronic immune-mediated keratoconjunctivitis) χωρίς να θεωρούνται κληρονομικές, παρατηρούνται με μεγαλύτερη συχνότητα σε συγκεκριμένες φυλές (όπως π.χ. σε German Shepherd).

 

ΣΚΥΛΟΣ

Afghan Hound Cataract—anterior cortical, Cataract—equatorial, Cataract—recessive, equatorial/posterior cortex, Corneal dystrophy—epithelial/stromal, Deep medial canthal pockets, Eversion of the cartilage of the third eyelid, Glaucoma, goniodysgenesis with angle closure, Persistent pupillary membranes, Progressive retinal degeneration, Uveodermatologic syndrome (formerly known as Vogt-Koyanagi-Harada syndrome).

 

Airedale Chronic superficial keratitis (pannus), Corneal dystrophy, Distichiasis, Entropion, Progressive retinal degeneration, Retinal dysplasia.

 

Akita Entropion, Glaucoma—goniodysgenesis and angle closure, Multiple ocular anomalies (microphthalmia, congenital cataracts, posterior lenticonus, retinal dysplasia), Persistent pupillary membranes, Progressive retinal degeneration, Retinal dysplasia—folds, Retinal dysplasia—geographic/detached, Uveodermatologic syndrome.

 

Alaskan Malamute Cataract—fibrillar nuclear, Cataract—posterior cortical, Chronic corneal erosion syndrome, Corneal dystrophy, Distichiasis, Glaucoma—goniodysgenesis with angle closure, Hemeralopia (cone dysplasia), Persistent pupillary membranes, Progressive retinal degeneration.

 

American Cocker Spaniel

Cataract—recessive/polygenic—anterior, posterior, or equatorial cortex, Chronic corneal erosion syndrome, Chronic superficial keratitis, Corneal dystrophy epithelial/stromal, Distichiasis, Ectopic cilia, Ectropion, Entropion, Eyelid neoplasia, Glaucoma—narrow to closed angle, Keratoconjunctivitis sicca, Lacrimal punctal atresia, Lens luxation (± secondary glaucoma), Optic nerve colobomas, Persistent pupillary membranes, Pigmentary keratitis, Progressive retinal degeneration, Prolapse of the gland of the third eyelid, Retinal dysplasia—folds, Retinal dysplasia—geographic/detached, Staphylococcal blepharitis with hypersensitivity, Trichiasis.

 

American Eskimo Dog Cataract—anterior cortex, Persistent pupillary membranes, Progressive retinal degeneration.

 

American Pit Bull Terrier Distichiasis, Persistent pupillary membranes, Retinal dysplasia—folds, Retinal dysplasia—geographic.

 

American Staffordshire Terrier Distichiasis, Entropion, Persistent pupillary membranes, Progressive retinal degeneration, Retinal dysplasia—folds.

 

Australian Shepherd Cataract—anterior cortex, Cataract—nuclear fibrillar, Cataract—posterior cortex, Choroidal hypoplasia (collie eye anomaly), Corneal dystrophy—epithelial/stromal, Distichiasis, Fundus coloboma, Heterochromia iridis, Iriscoloboma, Microphthalmia with multiple congenital defects, Persistent hyaloid artery, Persistent pupillary membranes, Progressive retinal degeneration, Retinal detachment, Retinal dysplasia—folds, Uveodermatologic syndrome.

 

Basenji Cataract—a variety of forms, Coloboma of the optic disc, Corneal dystrophy—endothelial, Corneal dystrophy—epithelial/stromal, Persistent pupillary membranes, Progressive retinal degeneration, Spontaneous retinal detachment.

 

Basset Hound Distichiasis, Ectropion, Entropion, Eversion of the cartilage of the third eyelid, Glaucoma—goniodysgenesis with angle closure, Iris/ciliary body cysts, Lens luxation (± secondary glaucoma), Persistent hyaloid artery, Persistent pupillary membranes, Progressive retinal degeneration, Retinal dysplasia—folds.

 

Beagle Cataract—anterior capsular, Cataract—posterior cortex, Corneal dystrophy, Distichiasis, Eyelid tumors, Glaucoma (primary open-angle), Lens luxation (secondary to glaucoma), Microphthalmia/multiple ocular defects, Optic nerve hypoplasia, Persistent pupillary membranes, Progressive retinal degeneration, Prolapse of the gland of the third eyelid, Retinal dysplasia—retinal folds, Tapetal degeneration.

 

Bearded Collie Cataracts, Choroidal hypoplasia (collie eye anomaly), Corneal dystrophy epithelial/stromal, Persistent pupillary membranes, Progressive retinal degeneration, Retinal dysplasia—folds.

 

Bedlington Terrier Atresia of lacrimal puncta or canaliculi, Cataract—anterior, posterior, or equatorial cortex, Corneal dystrophy epithelial/stromal, Distichiasis, Entropion, Microphthalmia, Nyctalopia, Persistent pupillary membranes, Progressive retinal degeneration, Retinal dysplasia—folds, Retinal geographic/detached.

 

Belgian Malinois Cataract—anterior or posterior cortex, Chronic superficial keratitis (pannus), Persistent pupillary membranes, “Plasmoma”, Progressive retinal degeneration, Retinal dysplasia—folds.

 

Belgian Sheepdog (Belgian Shepherd—Groenendael) Cataract—anterior or posterior cortex, Chronic superficial keratitis (pannus), Corneal dystrophy—epithelial/stromal, Micropapilla, Persistent pupillary membranes, “Plasmoma”, Progressive retinal degeneration, Retinal dysplasia—folds.

 

Belgian Tervuren Cataract—anterior or posterior cortex, Chronic superficial keratitis (pannus), Corneal dystrophy—epithelial/stromal, Distichiasis, Micropapilla, Persistent pupillary membranes, “Plasmoma”, Progressive retinal degeneration, Retinal dysplasia—folds and geographic.

 

Bernese Mountain Dog Cataract—posterior and equatorial cortex, Distichiasis, Ectropion, Entropion, Optic nerve coloboma, Persistent pupillary membranes, Progressive retinal degeneration, Retinal detachment, Systemic histiocytosis.

 

Bichon Frise Cataract—anterior or posterior cortex, Corneal dystrophy—epithelial/stromal, Distichiasis, Entropion, Persistent pupillary membranes, Progressive retinal degeneration, Retinal dysplasia—folds.

 

Bloodhound Cataract—anterior or posterior cortex, Distichiasis, Ectropion, Entropion, Eversion of the cartilage of the third eyelid, Keratoconjunctivitis sicca, Macroblepharon, Persistent pupillary membranes, Prolapse of the gland of the third eyelid, Retinal dysplasia—folds.

 

Border Collie Cataract—anterior cortex, Ceroid lipofuscinosis, Choroidal hypoplasia (collie eye anomaly), Chronic superficial keratitis (pannus), Corneal dystrophy epithelial/stromal, Nodular episcleritis, Optic nerve coloboma, Persistent pupillary membranes, Progressive retinal degeneration, Retinal dysplasia—folds, Retinal pigment epithelial dystrophy.

 

Border Terrier Cataract—anterior, posterior, or equatorial cortex, Persistent pupillary membranes, Progressive retinal degeneration, Retinal dysplasia—folds.

 

Borzoi Cataract—nuclear fibrillar, Cataract—posterior cortex, Microphthalmia/multiple ocular defects, Optic nerve hypoplasia/micropapilla, Persistent pupillary membranes, “Plasmoma”, Progressive retinal degeneration.

 

Boston Terrier Cataract—anterior, posterior, or equatorial cortex, Cataract—recessive congential—posterior sutures/nuclear, Chronic corneal erosion syndrome, Corneal dystrophy—endothelial, Corneal dystrophy—epithelial stromal, Distichiasis, Glaucoma—closed angle, Haired medial caruncle, Iris/ciliary body cysts, Keratoconjunctivitis sicca, Medial canthal entropion/trichiasis, Persistent hyaloid artery, Persistent pupillary membranes, Pigmentary keratitis, Progressive retinal degeneration, Prolapse of the gland of the third eyelid, Strabismus, Vitreal degeneration.

 

Bouvier de Flandres Cataract—posterior cortex and nucleus, Ectropion, Entropion, Glaucoma—goniodysgenesis with angle closure, Persistent pupillary membranes, Retinal dysplasia—folds.

 

Boxer Cataract—anterior cortex, Chronic corneal erosion syndrome, Corneal dystrophy—endothelial, Corneal dystrophy epithelial/stromal, Distichiasis, Ectopic cilia, Ectropion, Entropion, Eyelid neoplasia, Macroblepharon, Progressive retinal degeneration.

 

Briard Cataract—anterior or posterior cortex, Corneal dystrophy—epithelial/stromal, Persistent pupillary membranes, Progressive retinal degeneration, Retinal dystrophy (congenital stationary night blindness), Retinal pigment epithelial dystrophy.

 

Brittany Spaniel Cataract—posterior cortex, Distichiasis, Glaucoma—closed angle or secondary, Lens luxation, Persistent pupillary membranes, Progressive retinal degeneration, Retinal dysplasia, Retinal dysplasia—folds, Vitreous degeneration.

 

Brussels Griffon Cataract—anterior, posterior, or equatorial cortex, Chronic corneal erosion syndrome, Corneal dystrophy—epithelial/stromal, Distichiasis, Exposure keratitis, Lens luxation, Optic nerve coloboma, Persistent pupillary membranes, Progressive retinal degeneration, Retinal dysplasia—folds/geographic, Ulcerative keratitis, Vitreous degeneration.

 

Bull Mastiff  Cataract—cortical, Distichiasis, Ectropion, Entropion, Glaucoma—closed angle, Macroblepharon, Optic nerve hypoplasia, Persistent pupillary membranes, Progressive retinal degeneration, Retinal dysplasia—folds.

 

Bull Terrier Cataract—cortical, Corneal dystrophy—epithelial/stromal, Distichiasis, Ectropion, Entropion, Keratoconjunctivitis sicca, Lens luxation, Micropalpebral fissure, Microphthalmia, Optic nerve hypoplasia, Persistent hyperplastic primary vitreous, Persistent pupillary membranes, Progressive retinal degeneration, Prolapse of the gland of the third eyelid, Vitreal degeneration.

 

Cairn Terrier Cataract—anterior cortex, Cataract—posterior and equatorial cortex, Chronic corneal erosion syndrome, Ectopic cilia, Globoid cell leukodystrophy, Keratoconjunctivitis sicca, Lens luxation (± secondary glaucoma), Ocular melanosis with and without glaucoma, Persistent pupillary membranes, Progressive retinal degeneration, Retinal dysplasia—folds.

Chesapeake Bay Retriever Cataract—incomplete dominant, posterior cortex.

 

Cardigan Welsh Corgi Cataract—anterior cortex, Chronic corneal erosion syndrome, Distichiasis, Lens luxation (± secondary glaucoma), Persistent pupillary membranes, Progressive retinal degeneration, Retinal dysplasia—folds, Retinal pigment epithelial dystrophy.

 

Cavalier King Charles Spaniel Cataracts—cortical, Corneal dystrophy—epithelial/stromal, Distichiasis, Entropion, Exposure keratopathy syndrome, Keratoconjunctivitis sicca, Microphthalmia with multiple ocular defects, Prolapse of the gland of the third eyelid, Progressive retinal degeneration, Retinal dysplasia—folds, Retinal dysplasia—geographic/detached, Vitreal degeneration, Ectropion, Entropion, Macroblepharon, Persistent pupillary membranes, Optic nerve coloboma.

Chihuahua Ceroid lipofuscinosis, Corneal dystrophy—endothelial, Distichiasis, Keratoconjunctivitis sicca, Lens luxation (± secondary glaucoma), Persistent pupillary membranes, Progressive retinal degeneration, Senile iris atrophy, Trichiasis, Vitreal degeneration.

Chinese Crested Cataract—cortical, Entropion, Keratoconjunctivitis sicca, Persistent pupillary membranes, Progressive retinal degeneration, Retinal dysplasia—folds, Vitreal degeneration.

Chow Chow Distichiasis, Ectropion, Entropion, Glaucoma—closed angle, Persistent pupillary membranes, Pigmentary keratitis, Progressive retinal degeneration.

Clumber Spaniel Cataract—posterior cortex, Chronic superficial keratitis (pannus), Distichiasis, Collie eye anomaly: Choroidal hypoplasia, Optic nerve coloboma, Retinal detachment, Corneal dystrophy—stromal, Deep medial canthal pockets, Dermatomyositis, Distichiasis, Blepharophimosis (micropalpebral fissure), Entropion, Eyelid neoplasia, Microphthalmia, Nodular episcleritis, Optic nerve hypoplasia, Persistent hyaloid artery, Persistent pupillary membranes, Progressive retinal degeneration—rod/cone degeneration, Progressive retinal degeneration—rod/ cone dysplasia, Retinal dysplasia—folds, Retinal pigment epithelial dystrophy.

Collie (Rough and Smooth) Chronic corneal erosion syndrome, Distichiasis, Entropion, Eversion of the cartilage of the third eyelid, Iris/ciliary body cysts, Persistent pupillary membranes, Progressive retinal degeneration, Retinal dysplasia—folds, Retinal dysplasia—geographic/detached, Retinal pigment epithelial dystrophy.

Coonhound Cataract—cortical, Chronic superficial keratitis (pannus), Distichiasis, Persistent pupillary membranes, Prolapse of the gland of the third eyelid, Retinal dysplasia—folds.

Coton de Tulear Chronic superficial keratitis (pannus), Distichiasis, Persistent pupillary membranes, Progressive retinal degeneration, Retinal dysplasia—folds, bullae, Vitreal degeneration.

Curly Coated Retriever Cataract—anterior and posterior cortex, Choroidal hypoplasia (Collie eye anomaly), Distichiasis, Persistent hyperplastic primary vitreous, Cataract—nuclear fibrillar, Chronic corneal erosion syndrome, Chronic superficial keratitis (pannus), Corneal dystrophy epithelial/stromal, Distichiasis, Ectropion, Entropion, Eyelid neoplasia, Glaucoma—goniodysgenesis with angle closure, Persistent pupillary membranes, “Plasmoma”, Progressive retinal degeneration, Retinal dysplasia—folds, Retinal dysplasia—geographic/detached, Retinal pigment epithelial dystrophy.

Dachshund (All Varieties) Ceroid lipofuscinosis, Chronic corneal erosion syndrome, Chronic superficial keratitis (pannus), Corneal dystrophy—endothelial, Corneal dystrophy—epithelial, Dermoid, Distichiasis, Entropion, Iris coloboma, Keratoconjunctivitis sicca, Microphthalmia with multiple ocular defects, Optic nerve hypoplasia/micropapillae, Persistent pupillary membranes, Progressive retinal degeneration, Punctate keratitis, Sudden acquired retinal degeneration syndrome, Uveodermatologic syndrome.

 

Dalmatian Cataract—cortical, Ceroid lipofuscinosis, Chronic superficial keratitis (pannus), Corneal dystrophy—epithelial/stromal, Dermoid, Distichiasis, Entropion, Glaucoma—closed angle, Iris coloboma, Persistent pupillary membranes, Progressive retinal degeneration.

 

Dandie Dinmont Terrier Chronic corneal erosion syndrome, Distichiasis, Glaucoma—goniodysgenesis with angle closure, Persistent pupillary membranes.

 

Doberman Pinscher Cataract—posterior cortex, Deep medial canthus pockets, Dermoid, Distichiasis, Entropion, Eversion of the cartilage of the third eyelid, Eyelid melanomas, Microphakia, Microphthalmia with multiple ocular defects.

English Bulldog Chronic corneal erosion syndrome, Chronic staphylococcal blepharitis, Chronic superficial keratitis, Distichiasis, Ectopic cilia, Ectropion, Entropion, Keratoconjunctivitis sicca, Macroblepharon, Nasal fold trichiasis, Persistent pupillary membranes, Prolapse of the gland eyelid, Redundant forehead skin, Retinal dysplasia—folds, Trichiasis.

English Cocker Spaniel Cataract—anterior, posterior, or equatorial, Cataract—nuclear fibrillar, Corneal dystrophy—epithelial/stromal, Distichiasis, Ectropion, Entropion, Glaucoma—goniodysgenesis with angle closure, Imperforate lacrimal puncta, Keratoconjunctivitis sicca, Optic nerve coloboma, Persistent pupillary membranes, Progressive retinal degeneration, Retinal dysplasia—folds, Retinal dysplasia—geographic/detached.

English Toy Spaniel (King Charles, Prince Charles, Ruby, Blenheim) Cataract—anterior or posterior cortex, Corneal dystrophy epithelial/stromal, Distichiasis, Entropion, Persistent hyaloid artery, Pigmentary keratitis, Progressive retinal degeneration, Retinal dysplasia—folds, Retinal dysplasia—geographic.  

Flat Coated Retriever Cataract—cortical, Corneal dystrophy—epithelial/stromal, Distichiasis, Entropion, Glaucoma—goniodysgenesis with angle closure, Micropapilla, Persistent pupillary membranes, Progressive retinal degeneration, Retinal pigment epithelial cell dystrophy.

 

Fox Terrier (Smooth) Cataract—anterior or posterior cortical, Glaucoma—primary open angle, Lens luxation (± secondary glaucoma), Persistent pupillary membranes.

 

Fox Terrier (Wirehaired) Cataract—anterior, posterior, or equatorial cortex, Chronic corneal erosion syndrome, Corneal dystrophy (epithelial, endothelial), Distichiasis, Glaucoma—primary open angle, Lens luxation (± secondary glaucoma), Persistent pupillary membranes, Progressive retinal degeneration, Superficial corneal erosion syndrome.

 

French Bulldog Cataract—cortical, Cataract—posterior, Lenticonus, Distichiasis, Entropion, Persistent pupillary membranes, Retinal dysplasia—folds.

 

German Shepherd Cataract—incomplete dominant—congenital—rare, Cataract—posterior cortical or nuclear, Chronic corneal erosion syndrome, Chronic superficial keratitis (pannus), Corneal dystrophy—epithelial/stromal, Conjunctival melanoma, Distichiasis, Deep medial canthus pockets, Dermoid Epibulbar melanoma, Eversion of the cartilage of the third eyelid, Medial canthal erosion syndrome, Myopia, Optic nerve hypoplasia/micropapilla, Persistent pupillary membranes, “Plasmoma”, Progressive retinal degeneration, Retinal dysplasia—folds, Retinal pigment epithelial dystrophy.

 

German Shorthaired Pointer Cataract—posterior cortex, Cone degeneration—day blindness, Distichiasis, Entropion, Eversion of the cartilage of the third eyelid, Persistent pupillary membranes, Persistent tunica vasculosa lentis, “Plasmoma”, Progressive retinal degeneration, Retinal dysplasia—folds.

German Wirehaired Pointer Cataract—posterior cortex, Distichiasis, Entropion, Retinal dysplasia—folds.

Giant Schnauzer Cataract—posterior or equatorial cortex, Everted cartilage of the third eyelid, Glaucoma—goniodysgenesis with angle closure, Persistent hyperplastic primary vitreous, Persistent pupillary membranes, Progressive retinal degeneration, Retinal dysplasia—folds.

 

Golden Retriever Adult onset ciliary body neoplasia, Cataract—anterior cortex, Cataract—incomplete dominant—posterior cortex, Chronic corneal erosion syndrome, Congenital tumors of the iris and ciliary body, Corneal dystrophy—epithelial/stromal, Distichiasis, Entropion, Glaucoma—primary angle closure or secondary, Persistent pupillary membranes, Iris/ciliary body cysts (± secondary glaucoma), Pigmentary uveitis, Progressive retinal degeneration, Pseudopapilledema (heavily myelinated optic disc), Retinal pigment epithelial dystrophy, Retinal dysplasia—folds, Retinal dysplasia—geographic/detached, Uveodermatologic syndrome.

 

Gordon Setter Cataract—posterior cortex, Deep medial canthal pockets, Distichiasis, Ectropion, Entropion, Iris/ciliary body cysts, Persistent pupillary membranes, Progressive retinal degeneration, Retinal dysplasia—folds.

 

Great Dane Cataract—anterior, posterior, or equatorial cortex, Congenital nyctalopia, Deep inferior conjunctival fornix, Deep medial canthal pockets, Distichiasis, Ectropion, Entropion, Eversion of the cartilage of the third eyelid, Glaucoma—ganiodysgenesis with angle closure, Iris/ciliary body cysts (± secondary glaucoma), Multiple ocular defects with merling, Persistent pupillary membranes, Progressive retinal degeneration.

 

Great Pyrenees Cataract—anterior, posterior, or equatorial cortex, Corneal dystrophy—epithelial/stromal, Deep medial canthus pockets, Distichiasis, Ectropion, Entropion, Persistent pupillary membranes, Progressive retinal degeneration, Retinal dysplasia—folds.

 

Greater Swiss Mountain Dog Cataract—anterior, posterior, or equatorial cortex, Distichiasis, Entropion, Optic nerve hypoplasia/micropapilla, Persistent pupillary membranes, Retinal dysplasia—folds.

 

Greyhound Cataract—posterior cortex, Chronic superficial keratitis (pannus), Corneal dystrophy, Deep medial canthal pockets, Glaucoma—secondary, Lens luxation, Progressive retinal degeneration, Retinal dysplasia—folds, Retinal pigment epithelial dystrophy, Vitreal degeneration.

 

Havanese Cataract—posterior cortex, Distichiasis, Lens luxation, Persistent pupillary membranes, Progressive retinal degeneration, Prolapse of the gland of the third eyelid, Retinal detachment, Retinal dysplasia—folds, Vitreous degeneration.

 

Irish Setter Cataract—anterior or posterior cortex, Chronic corneal erosion syndrome, Deep inferior conjunctival fornix, Distichiasis, Entropion, Everted cartilage of the third eyelid, Glaucoma, Optic nerve hypoplasia, Persistent hyaloid artery, Persistent hyperplastic primary vitreous, Persistent pupillary membranes, Progressive retinal degeneration—rod/cone dysplasia, Retinal pigment epithelial dystrophy, Uveodermatologic syndrome.

 

Irish Wolfhound Cataract—posterior cortex or nuclear, Corneal dystrophy—epithelial/stromal, Distichiasis, Entropion, Everted cartilage of the third eyelid, Iris/ciliary body cysts, Optic nerve hypoplasia/micropapilla, Progressive retinal degeneration, Retinal dysplasia—folds.

 

Italian Greyhound Cataract—anterior, posterior, or equatorial cortex, Glaucoma—associated with vitreal degeneration, Lens luxation, Persistent hyaloid artery, Persistent pupillary membranes, Progressive retinal degeneration, Retinal detachment, Vitreous degeneration.

 

Jack Russell Terrier Cataract—anterior or posterior cortex, Distichiasis, Lens luxation (± secondary glaucoma), Persistent pupillary membranes, Progressive retinal degeneration, Vitreal degeneration.

 

Japanese Chin Cataract—anterior, posterior, or equatorial cortex, Chronic superficial keratitis (pannus), Distichiasis, Entropion, Exposure/pigmentary keratitis, Persistent hyaloid artery, Persistent hyperplastic primary vitreous, Persistent pupillary membranes, Persistent tunica vasculosa lentis, Progressive retinal degeneration, Retinal dysplasia—folds/geographic, Ulcerative keratitis, Vitreal degeneration.

 

Kerry Blue Terrier Cataract—posterior cortex, Corneal dystrophy—epithelial/stromal, Distichiasis, Entropion, Keratoconjunctivitis sicca, Persistent pupillary membranes, Progressive retinal degeneration, Trichiasis, Vitreal degeneration.

 

Komondor Cataract—posterior cortical, Distichiasis, Ectropion, Entropion, Persistent pupillary membranes, Trichiasis.

 

Kuvasz Distichiasis, Ectropion, Entropion, Persistent pupillary membranes, Progressive retinal degeneration.

Labrador Retriever Cataract—anterior or equatorial cortex, Cataract—incomplete dominant—posterior cortical, Ciliary body neoplasia, Corneal dystrophy—epithelial/stromal, Deep medial canthal pockets, Distichiasis, Entropion, Iris/ciliary body cysts, Persistent pupillary membranes, Progressive retinal degeneration, Pseudopapilledema (heavily myelinated optic disc), Retinal dysplasia—detached, Retinal dysplasia—folds/geographic, Retinal dysplasia with skeletal abnormalities, Vitreal degeneration.

Lhasa Apso Cataract—anterior or posterior cortex, Chronic corneal erosion syndrome, Ciliated caruncle, Corneal dystrophy—epithelial/stromal, Distichiasis, Ectopic cilia, Entropion, medial lower lid, Euryblepharon, Keratoconjunctivitis sicca, Persistent pupillary membranes, Pigmentary keratitis/exposure keratitis, Progressive retinal degeneration, Prolapse of the gland of the third eyelid, Retinal dysplasia—folds/geographic, Vitreal degeneration.

Maltese Terrier Canine allergic inhalant conjunctivitis (atopy), Distichiasis, Ectopic cilia, Entropion (lower medial canthus), Glaucoma—narrow to closed angle, Haired medial caruncule, Persistent pupillary membranes, Progressive retinal degeneration, Retinal dysplasia—folds, Tear-staining syndrome.

 

Manchester Terrier Cataract—posterior cortex, Lens luxation (± secondary glaucoma), Progressive retinal degeneration.

 

Mastiff Cataract—nuclear and cortical, Distichiasis, Ectropion, Entropion, Eversion of the cartilage of the third eyelid, Glaucoma, Iris/ciliary body cysts, Macroblepharon, Persistent pupillary membranes, Progressive retinal degeneration, Prolapse of the gland of the third eyelid, Retinal dysplasia—folds/geographic.

 

Miniature Australian Shepherd Choroidal hypoplasia (collie eye anomaly), Distichiasis, Fundus colobomas, Iris coloboma, Persistent pupillary membranes.

 

Miniature Bull Terrier Corneal dystrophy—endothelial, Entropion, Lens luxation, Optic nerve hypoplasia/micropapilla, Persistent pupillary membranes, Vitreal degeneration.

 

Miniature Pinscher Chronic superficial keratitis (pannus), Corneal dystrophy—epithelial/stromal, Lens luxation, Persistent hyaloid artery, Retinal pigment epithelial dystrophy.

Miniature Schnauzer Atresia of lacrimal puncta and canaliculi, Cataract—recessive—nuclear/posterior cortex—congenital, Cataract—recessive—posterior cortex, Ceroid lipofuscinosis, Corneal dystrophy—epithelial/stromal, Distichiasis, Entropion, Keratoconjunctivitis sicca, Lens luxation, Microphthalmia/multiple ocular defects, Optic nerve hypoplasia, Persistent hyperplastic primary vitreous, Persistent pupillary membranes, Progressive retinal degeneration—rod/cone dysplasia, Retinal dysplasia with or without persistent hyperplastic primary vitreous, Sudden acquired retinal degeneration syndrome.

 

Newfoundland Cataract—posterior cortex, Deep medial canthal pockets, Ectropion, Entropion, Euryblepharon, Eversion of the cartilage of the third eyelid, GlaucomaIris/ciliary body cysts, Persistent pupillary membranes, Progressive retinal degeneration, Prolapse of the gland of the third eyelid, Retinal dysplasia—folds.

 

Norfolk Terrier Cataract—posterior cortex, Lens luxation, Optic nerve colobomas.

 

Norwegian Elkhound Cataract—posterior or equatorial cortex, Distichiasis, Entropion, Glaucoma—primary open angle, Lens luxation (with primary open angle glaucoma), Persistent pupillary membranes, Progressive retinal degeneration—early rod degeneration, Progressive retinal degeneration—rod dysplasia, Retinal dysplasia—folds.

 

Norwich Terrier Cataract—posterior or equatorial cortex, Corneal dystrophy—epithelial/stromal, Lens luxation, Persistent pupillary membranes, Prolapse of the gland of the third eyelid.

 

Nova Scotia Duck Tolling Retriever Cataract—posterior cortex, Corneal dystrophy—epithelial/stromal, Distichiasis, Optic nerve hypoplasia/micropapilla, Persistent hyaloid artery, Persistent pupillary membranes, Progressive retinal degeneration, Retinal dysplasia—folds/geographic.

 

Old English Sheepdog Cataract—autosomal recessive—nuclear/ cortical—congential, Cataract—posterior cortex—adult onset Corneal dystrophy—epithelial stromal, Distichiasis, Entropion, Glaucoma, Microphthalmia/multiple ocular defects, Persistent pupillary membranes, Progressive retinal degeneration, Retinal detachment, Retinal dysplasia—folds, Uveodermatologic syndrome.

 

Papillon Cataract—cortical, Cataract—nuclear, Corneal dystrophy—epithelial/stromal, Distichiasis, Entropion, Lens luxation, Persistent pupillary membranes, Progressive retinal degeneration, Prolapse of the gland of the third eyelid, Retinal dysplasia—folds, Vitreal degeneration.

 

Parson Russell Terrier Cataract—posterior cortical, Corneal dystrophy—epithelial/stromal, Distichiasis, Glaucoma—primary open angle, Lens luxation, Progressive retinal degeneration, Vitreal degeneration.

 

Pekingese Atresia of lacrimal puncta and canaliculi, Cataract—anterior cortex, Chronic corneal erosion syndrome, Deep corneal ulcers, Distichiasis, Ectopic cilia, Entropion/trichiasis (medial), Exotropia, Haired medial caruncle, Keratoconjunctivitis sicca, Macroblepharon, Nasal fold trichiasis, Pigmentary keratitis, Progressive retinal degeneration, Traumatic proptosis.

 

Pembroke Welsh Corgi Cataract—posterior cortex, Chronic corneal erosion syndrome, Distichiasis, Lens luxation (± secondary glaucoma), Persistent hyaloid artery, Persistent pupillary membranes, Progressive retinal degeneration, Prolapse of the gland of the third eyelid, Retinal dysplasia—folds, Retinal dysplasia—geographic/detached.

 

Petit Basset Griffon Vendeen Cataract—anterior or posterior cortex, Corneal dystrophy—endothelial, Distichiasis, Entropion, Glaucoma, Lens luxation, Persistent pupillary membranes, Progressive retinal degeneration, Retinal dysplasia, Vitreal degeneration.

 

Pointer Cataract—initially equatorial, Chronic superficial keratitis (pannus), Corneal dystrophy—epithelial/stromal, Entropion, Progressive retinal degeneration, Retinal dysplasia.

 

Pomeranian Atresia of lacrimal puncta, Canine allergic inhalant conjunctivitis (atopy), Cataract—anterior or posterior cortex, Distichiasis, Entropion, Persistent pupillary membranes, Progressive retinal degeneration, Tear-staining syndrome, Trichiasis.

 

Poodle (All Varieties) Atresia of lacrimal puncta and canaliculi, Canine allergic inhalant conjunctivitis (atopy), Cataract—anterior, posterior, or equatorial cortex, Cataract—recessive—equatorial cortex (standard), Chronic corneal erosion syndrome, Deep medial canthal pockets (standard), Distichiasis, Ectopic cilia, Entropion, Glaucoma—goniodysgenesis with angle closure, Glaucoma—primary open angle (rare), Haired medial caruncle, Iris atrophy—senile, Lens luxation (± glaucoma), Microphthalmia, Optic nerve hypoplasia/micropapilla, Persistent pupillary membranes, Progressive retinal degeneration—rod/cone degeneration, Prolapse of the gland of the third eyelid, Retinal dysplasia—folds, Tear-staining syndrome, Trichiasis.

 

Portuguese Water Dog Cataract—cortical, Distichiasis, Entropion, Lens luxation, Microphthalmia/multiple ocular defects, Persistent pupillary membranes, Progressive retinal degeneration.

 

Pug Distichiasis, Entropion (medial), Ectopic cilia, Haired medial caruncle, Keratoconjunctivitis sicca, Macroblepharon, Nasal fold trichiasis, Persistent pupillary membranes, Pigmentary keratitis, Progressive retinal degeneration, Ulcerative keratitis.

 

Puli Corneal dystrophy—epithelial/stromal, Entropion, Persistent pupillary membranes, Progressive retinal degeneration, Retinal dysplasia—folds.

 

Rhodesian Ridgeback Cataract—posterior cortex, Distichiasis, Entropion, Eversion of the cartilage of the third eyelid, Persistent pupillary membranes, Progressive retinal degeneration.

 

Rottweiler Cataract—anterior or posterior cortex, Chronic corneal erosion syndrome, Corneal dystrophy—epithelial/stromal, Deep medial canthal pockets, Distichiasis, Ectropion, Entropion, Iris/ciliary body cysts, Iris coloboma, Macroblepharon, Microphthalmia, Myopia, Persistent pupillary membranes, Progressive retinal degeneration, Retinal dysplasia—folds, Retinal dysplasia—geographic/detached.

 

Saint Bernard Cataract—posterior cortex, Dermoid, Distichiasis, Ectropion, Entropion, Eversion of the cartilage of the third eyelid, Macroblepharon, Microphthalmia/multiple ocular defects, Persistent pupillary membranes, Progressive retinal degeneration, Prolapse of the gland of the third eyelid, Redundant facial skin, Uveodermatologic syndrome.

 

Saluki Cataract—equatorial cortex, Corneal dystrophy, Deep medial canthal pockets, Entropion, Glaucoma—goniodysgenesis with angle closure, Neuronal ceroid lipofuscinosis, Persistent pupillary membranes, Progressive retinal degeneration.

 

Samoyed Cataract—anterior or posterior cortex, Cataract—nuclear fibrillar, Chronic corneal erosion syndrome, Corneal dystrophy—epithelial/stromal, Distichiasis, Glaucoma—goniodysgenesis with angle closure, Glaucoma—primary open angle (rare), Keratoconjunctivitis sicca, Persistent pupillary membranes, Progressive retinal degeneration, Retinal dysplasia—folds (± skeletal dysplasia), Retinal dysplasia—geographic/detached, Uveodermatologic syndrome.

 

Scottish Terrier Cataract—cortical or nuclear, Corneal dystrophy—epithelial/stromal, Distichiasis, Lens luxation, Persistent pupillary membranes, Progressive retinal degeneration, Retinal dysplasia—folds.

 

Sealyham Terrier Atresia of the lacrimal puncta and canaliculi, Cataract—anterior or posterior cortex, Distichiasis, Lens luxation (± secondary glaucoma), Persistent pupillary membranes, Progressive retinal degeneration, Retinal dysplasia—complete with complete retinal detachment, Retinal dysplasia—folds, Vitreal degeneration.

 

Shar-Pei Cataract, Entropion, Glaucoma—goniodysgenesis with angle closure, Lens luxation, Progressive retinal degeneration, Protrusion of the gland of the third eyelid, Redundant facial skin.

 

Shetland Sheepdog (Sheltie) Atresia of the lacrimal puncta and canaliculi, Choroidal hypoplasia (collie eye anomaly), Colobomas (optic disc), Corneal dystrophy epithelial/stromal (multifocal and often ulcerative), Distichiasis, Ectopic cilia, Nodular episcleritis, Persistent pupillary membranes, Progressive retinal degeneration, Prolapse of the gland of the third eyelid, Retinal dysplasia, Retinal pigment epithelial dystrophy, Uveodermatologic syndrome.

 

Shiba Inu Corneal dystrophy—epithelial/stromal, Distichiasis, Ectopic cilia, Glaucoma—goniodysgenesis with angle closure, Lens luxation, Persistent pupillary membranes, Progressive retinal degeneration, Vitreal degeneration.

 

Shih Tzu Cataract—anterior cortex, Chronic exposure keratitis/pigmentary keratitis, Corneal dystrophy—endothelial/stromal, Corneal ulceration, Distichiasis, Ectopic cilia, Entropion (medial), Haired medial caruncle, Keratoconjunctivitis sicca, Macroblepharon, Progressive retinal degeneration, Retinal detachment, Vitreal degeneration.

 

Siberian Husky Cataract—posterior cortex and juvenile Choroidal hypoplasia (collie eye anomaly), Chronic superficial keratitis (pannus), Corneal dystrophy—endothelial, Corneal dystrophy—epithelial/stromal, Distichiasis, Entropion, Glaucoma—goniodysgenesis with closed angles, Persistent pupillary membranes, Progressive retinal degeneration—X-linked, Retinal detachment, Uveitis, Uveodermatologic syndrome.

 

Silky Terrier Atopic conjunctivitis and blepharitis, Cataract—anterior, posterior, or equatorial cortex, Chronic corneal erosion syndrome, Persistent pupillary membranes, Progressive retinal degeneration, Vitreal degeneration.

 

Skye Terrier Lens luxation.

 

Spinone Italiano Cataract—anterior cortex, Entropion, Eversion of the cartilage of the third eyelid, Iris coloboma, Persistent pupillary membranes, Prolapse of the gland of the third eyelid, Retinal dysplasia—folds.

 

Spitz Progressive retinal degeneration.

 

Staffordshire Bull Terrier Cataract—recessive—posterior sutures/ cortex, Distichiasis, Entropion, Persistent hyaloid artery, Persistent hyperplastic primary vitreous, Persistent pupillary membranes, Progressive retinal degeneration.

 

Standard Schnauzer Cataract—congenital with microcornea, Cataract—posterior cortex, Corneal dystrophy—epithelial/stromal, Distichiasis, Progressive retinal degeneration, Retinal dysplasia—folds.

 

Tibetan Spaniel Cataract—cortical, Ceroid lipofuscinosis, Chronic superficial keratitis (pannus), Distichiasis, Entropion, Iris/ciliary body cysts, Keratoconjunctivitis sicca, Micropapilla, Persistent hyaloid artery, Persistent pupillary membranes, Progressive retinal degeneration, Prolapse of the gland of the third eyelid.

 

Tibetan Terrier Cataract—posterior cortex, Ceroid lipofuscinosis, Corneal dystrophy—epithelial/stromal, Distichiasis, Lens luxation (± secondary glaucoma), Persistent pupillary membranes, Progressive retinal degeneration, Retinal degeneration—night blindness—young age, Retinal dysplasia—folds.

 

Toy Havanese Progressive retinal degeneration.

Toy Terrier Lens luxation (± secondary glaucoma).

 

Vizsla Cataract—anterior or posterior cortex, Corneal degeneration—epithelial/stromal, Distichiasis, Entropion, Eyelid melanomas, multiple, Persistent pupillary membranes, Progressive retinal degeneration.

 

Weimaraner Cataract—anterior cortex, Chronic corneal erosion syndrome, Corneal dystrophy—epithelial/stromal, Deep medial canthal pockets, Distichiasis, Entropion, Eversion of the cartilage of the third eyelid, Eyelid neoplasia, Persistent pupillary membranes, Retinal dysplasia—folds.

 

Welsh Springer Spaniel Cataract—anterior cortex Cataract—recessive—congenital—nuclear/posterior cortex, Corneal dystrophy—epithelial/stromal, Distichiasis, Entropion, Glaucoma—dominant—closed angle, Persistent pupillary membranes, Progressive retinal degeneration, Retinal dysplasia—folds, Atopic conjunctivitis and blepharitis, Cataract—anterior, posterior, or equatorial cortex, Corneal dystrophy—epithelial/stromal, Distichiasis, Entropion, Keratoconjunctivitis sicca, Persistent pupillary membranes, Progressive retinal degeneration, Retinal dysplasia—geographic/detached.

 

Welsh Terrier Cataract—anterior or posterior cortex, Distichiasis, Ectopic cilia, Glaucoma—closed angle, Keratoconjunctivitis sicca, Lens luxation (± secondary glaucoma), Persistent pupillary membranes, Progressive retinal degeneration.

 

West Highland White Terrier Atopic conjunctivitis and blepharitis, Cataract—adult—anterior or posterior cortex, nuclear Cataract—recessive—posterior sutures, Chronic corneal erosion syndrome, Keratoconjunctivitis sicca, Lens luxation, Microphthalmia, Persistent pupillary membranes, Progressive retinal degeneration, Retinal dysplasia—folds.

Whippet Lens luxation (± secondary glaucoma), Progressive retinal degeneration, Vitreal degeneration.

Yorkshire Terrier Atopic conjunctivitis and blepharitis, Cataract—anterior, posterior, or equatorial cortex, Corneal dystrophy—epithelial/stromal, Distichiasis, Entropion, Keratoconjunctivitis sicca, Persistent pupillary membranes, Progressive retinal degeneration, Retinal dysplasia—geographic/detached.

 

ΓΑΤΑ

 

Abyssinian Progressive retinal degeneration—dominant trait—kitten, Progressive retinal degeneration—recessive trait—2 to 4 years old.

 

Albinotic Felidae Esotropia, Sphingomyelin lipidosis (Niemann-Pick disease), Tapetal degeneration (hereditary).

 

Birman Cataract—congenital—posterior nuclear, Corneal dermoids.

 

Burmese Corneal dermoids, Corneal sequestrum, Eyelid hypoplasia (“coloboma”), Glaucoma—narrow to closed angles, Progressive retinal degeneration, Prolapse of the gland of the third eyelid.

 

Domestic Shorthair A-mannosidosis GM1 gangliosidosis GM2 gangliosidosis, Mucopolysaccharidosis I.

 

Himalayan Cataracts—posterior cortex, Corneal sequestrum, Epiphora, Medial lower lid, Entropion.

 

Korat GM1 gangliosidosis, GM2 gangliosidosis.

 

Manx Progressive corneal edema.

 

Persian A-mannosidosis, Atresia of the lacrimal puncta and canaliculi, Chédiak-Higashi syndrome, Corneal sequestrum, Epiphora, Medial lower lid entropion, Progressive retinal degeneration—recessive—early onset.

 

Siamese Congenital nystagmus, Convergent strabismus, Corneal sequestrum, Glaucoma—primary, Globoid cell leukodystrophy, Glycogen storage disease type II (Pompe’s disease), GM1 gangliosidosis, Herpetic keratitis, Iris atrophy, Mucopolysaccharidosis VI, Progressive retinal degeneration.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Slatter’s Fundamentals of Veterinary Ophthalmology, Edition 4