top of page

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ COOKIES

Εισαγωγή
 

Υπεύθυνη Επεξεργασίας των Δεδομένων σας είναι η κτηνίατρος Ευγενία Κ. Σκούντζου η οποία λειτουργεί νόμιμα Ιατρείο Μικρών Ζώων στην οδό Κατσιμπίρη 21, ΤΚ 15561, στον Χολαργό.


Τηλέφωνο: 210-6517758, ΑΦΜ: 044244679, e-mail: escountz@otenet.gr


Στις καθημερινές επιχειρησιακές δραστηριότητές του, το ιατρείο μας χρησιμοποιεί δεδομένα που αφορούν φυσικά πρόσωπα, μεταξύ των οποίων:

 • Πελάτες

 • Προμηθευτές

 • Παρόντες, παρελθόντες και μελλοντικοί υπάλληλοι

 • Επισκέπτες της ιστοσελίδας

 • Άλλα ενδιαφερόμενα μέρη 


Το ιατρείο μας συμμορφώνεται με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (2016/679 Ε.Ε. GDPR) και κάθε άλλη ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία που αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων και των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (όπως, ενδεικτικά, το νόμο 4624/2019) και δεσμεύεται ότι θα διασφαλίζει ανά πάσα στιγμή την προστασία των Δεδομένων σας:

 • Τα δεδομένα συλλέγονται για συγκεκριμένους, σαφείς και νόμιμους σκοπούς και δεν υφίστανται περαιτέρω επεξεργασία με τρόπο ασυμβίβαστο προς τους σκοπούς αυτούς.

 • Συλλέγουμε τα απαραίτητα, για κάθε σκοπό επεξεργασίας δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και τα επεξεργαζόμαστε νόμιμα, δίκαια και με τρόπο διαφανή σε σχέση με τα υποκείμενα των δεδομένων.

 • Φροντίζουμε να είναι, κατά το δυνατόν, ακριβή και ενημερωμένα και τα διατηρούμε μόνο για το χρονικό διάστημα που είναι αναγκαίο για τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία.

 • Σε κάθε περίπτωση, το κριτήριο που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της περιόδου αποθήκευσης βασίζεται και λαμβάνει δεόντως υπόψη την ανάγκη συμμόρφωσης με κάθε σχετική νομική απαίτηση και την αρχή ελαχιστοποίησης των δεδομένων.

 • Επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα ηλεκτρονικά και χειροκίνητα και λαμβάνουμε κάθε πρόσφορο μέτρο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και κατά της τυχαίας απώλειας, καταστροφής ή ζημίας, χρησιμοποιώντας κατάλληλα τεχνικά ή οργανωτικά μέτρα.

Συλλογή, σκοπός, νομική βάση της επεξεργασίας και χρόνος τήρησης των δεδομένων σας


1.      Δεδομένα που συλλέγουμε αυτόματα μέσω του ιστοσελίδας μας
Το ιατρείο μας κατέχει και διαχειρίζεται την ιστοσελίδα www.eyevetsurgery.gr.

Όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας ο διακομιστής μας συλλέγει τα λεγόμενα αρχεία καταγραφής του διακομιστή, (log files) και συγκεκριμένα:

 • Ημερομηνία και ώρα εισόδου στον ιστότοπο.

 • Όγκος των δεδομένων που αποστέλλονται σε bytes.

 • Το πρόγραμμα περιήγησης και το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιήσατε για την είσοδό σας στον ιστότοπο.

 • Διεύθυνση πρωτοκόλλου Internet (IP address), όταν εισέρχεστε στον ιστότοπο. Η διεύθυνση IP είναι προσωπικά δεδομένα μαζί με την ημερομηνία και ώρα της επίσκεψής σας, αν και εμείς δεν μπορούμε να σας εντοπίσουμε μόνο με αυτά τα δεδομένα.


Η νομική βάση για την οποία συλλέγουμε τη διεύθυνση IP σας και τη διατηρούμε σε ειδικά αρχεία (log files) είναι το νόμιμο συμφέρον μας για την επεξεργασία αυτών των δεδομένων προκειμένου να διασφαλίσουμε την ασφάλεια δικτύου, πληροφοριών και υπηρεσιών από τυχαία γεγονότα ή παράνομες ή κακόβουλες ενέργειες που συμβιβάζουν τη διαθεσιμότητα, την αυθεντικότητα, την ακεραιότητα και την εμπιστευτικότητα των αποθηκευμένων ή μεταδιδόμενων δεδομένων (π.χ. έλεγχος επιθέσεων ddos “άρνηση εξυπηρέτησης”), καθώς και η νομική υποχρέωσή μας να παρέχουμε ένα πιο ασφαλές περιβάλλον για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων (GDPR άρθρο 6 παράγραφος 1 περίπτωση στ και γ).

Τα δεδομένα δεν θα μεταφερθούν ούτε θα χρησιμοποιηθούν με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Ωστόσο, διατηρούμε το δικαίωμα να ελέγξουμε τα αρχεία καταγραφής διακομιστών (αρχεία καταγραφής διακομιστών) εάν εντοπιστούν συγκεκριμένες ενδείξεις μη εξουσιοδοτημένης χρήσης.

2. Δεδομένα Πελατών (ιδιοκτήτες των ζώων)
Όταν επισκέπτεστε το ιατρείο μας για την παροχή φροντίδας στα ζώα σας, συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα σας όπως ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό ταυτότητας ή διαβατηρίου, τηλέφωνο και e-mail.
 

Σε πολύ λίγες περιπτώσεις μπορεί να ζητήσουμε - με τη συγκατάθεσή σας - και δικά σας δεδομένα υγείας εάν κριθεί ότι έχουν σχέση με τη φροντίδα του ζώου. Τέτοιες περιπτώσεις είναι για παράδειγμα, όταν το ζώο προσφέρει υπηρεσίες οδηγού σε άτομα με προβλήματα όρασης.


Σκοπός της επεξεργασίας των δεδομένων σας είναι η παροχή προς εσάς των υπηρεσιών ιατρικής φροντίδας των ζώων σας και νομική βάση της επεξεργασίας είναι η εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης καθώς και η συμμόρφωση με νομική υποχρέωση και ιδίως με την υποχρέωση καταχώρισης των στοιχείων των ιδιοκτητών ζώων συντροφιάς στην Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση σήμανσης και καταγραφής των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους, η οποία τηρείται στη Διεύθυνση Πληροφορικής του Υπουργείου Αγροτικής ανάπτυξης και τροφίμων (άρθρα 6 παρ. 1β’ και 1γ΄, 9 παρ. 2η΄ ΓΚΠΔ) σύμφωνα με το άρθρο 4 ν.Ν.4039/2012.

3. Δεδομένα προμηθευτών
Για την εκτέλεση των υπηρεσιών μας συλλέγουμε τα δεδομένα προμηθευτών μας ιδίως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, ΑΦΜ, στοιχεία επικοινωνίας, δεδομένα τραπεζικών λογαριασμών και άλλα οικονομικά δεδομένα, τα οποία μας παρέχετε οι ίδιοι.

Σκοπός και νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων σας είναι η εκτέλεση σύμβασης (ΓΚΠΔ άρθρο 6 παρ. 1β). Τα δεδομένα διατηρούμε για δώδεκα χρόνια από την ολοκλήρωση της σύμβασης, εκτός εάν υπάρχουν φορολογικές ή άλλες νομικές απαιτήσεις για τη συνέχιση της αποθήκευσης.

4. Δεδομένα που συλλέγουμε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Στο πλαίσιο επικοινωνίας μεταξύ μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, συλλέγουμε το όνομά σας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και κάθε άλλη πληροφορία που μας παρέχετε. Αυτά τα δεδομένα αποθηκεύονται και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για να ανταποκριθούμε στο αίτημά σας. Η νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι η συναίνεσή σας (ΓΔΠΔ, άρθρο 6 παρ. 1α).

Τα δεδομένα σας θα διαγραφούν μετά την τελική επεξεργασία της επικοινωνίας μας.
Αυτό θα συμβεί μετά την ολοκλήρωση του σκοπού και του πεδίου εφαρμογής της επικοινωνίας μας, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν νομικές απαιτήσεις για την αποθήκευση τέτοιων δεδομένων.

5. Αποστολή newsletter και μηνυμάτων SMS

Με τη συγκατάθεσή σας θα συλλέξουμε το e-mail σας προκειμένου να σας αποστέλλουμε newsletter με τα νέα τού ιατρείου μας και άρθρα που πιθανώς να βρείτε ενδιαφέροντα. Επίσης με τη συγκατάθεσή σας θα μπορούμε να σας στέλνουμε υπενθυμίσεις για θέματα που αφορούν τη φροντίδα του ζώου σας, όπως π.χ. επόμενος εμβολιασμός, εξετάσεις, επίσκεψη.

Η νομική βάση για την επεξεργασία είναι η συγκατάθεσή σας (άρθρο 6 παρ. 1 α  ΓΚΠΔ) και έχετε ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα να την ανακαλέσετε.

Ποιός έχει πρόσβαση στα δεδομένα σας - Μεταφορές δεδομένων

Τα δεδομένα σας είναι προσβάσιμα από το προσωπικό μας καθώς και από κάθε άλλο πρόσωπο εξουσιοδοτημένο να επεξεργάζεται τα δεδομένα σας κατά τη διάρκεια των καθηκόντων του. Επιπλέον, συνεργαζόμαστε με τρίτα πρόσωπα, φυσικά ή νομικά, επαγγελματίες, ανεξάρτητους συμβούλους κλπ, τα οποία μας παρέχουν υπηρεσίες εμπορικές, επαγγελματικές ή τεχνικές υπηρεσίες (π.χ. φιλοξενία ιστοσελίδας, λογιστικές υπηρεσίες) για τους σκοπούς που αναφέρονται ανωτέρω και υποστηρίζουν το ιατρείο μας εν όλω ή εν μέρει, σε σχέση με τις δραστηριότητές μας. Με τη συγκατάθεσή σας, ενδέχεται να διαβιβάσουμε τα δεδομένα σας (π.χ. ονοματεπώνυμο) ως συνοδευτικά στοιχεία σε Διαγνωστικά Εργαστήρια με τα οποία συνεργαζόμαστε και αφορούν τη διενέργεια εξειδικευμένων ιατρικών και εργαστηριακών εξετάσεων των ζώων. Τα εν λόγω φυσικά/νομικά πρόσωπα ενεργούν ως Εκτελούντες την Επεξεργασία και επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τους ίδιους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω, με τα ίδια μέτρα ασφάλειας και σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές υποχρεώσεις.
Προτού το τρίτο μέρος λάβει τα Προσωπικά Δεδομένα, θα πρέπει:
(1) να ολοκληρώσουμε τον έλεγχο απορρήτου για να αξιολογήσουμε τις πρακτικές απορρήτου και τους κινδύνους που σχετίζονται με αυτά τα τρίτα μέρη.

(2) να λάβουμε εγγυήσεις με σύμβαση από αυτά τα τρίτα μέρη ότι θα επεξεργάζονται Προσωπικά Δεδομένα σύμφωνα με τις οδηγίες μας και σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική και το εφαρμοστέο δίκαιο, ότι θα
ειδοποιήσουν αμέσως το ιατρείο μας για τυχόν συμβάντα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ή Ασφάλειας, αδυναμία συμμόρφωσης με τα πρότυπα που ορίζονται στην παρούσα Πολιτική και την υφιστάμενη νομοθεσία, ότι θα συνεργαστούν για την επανόρθωση οποιουδήποτε τέτοιου περιστατικού, ότι θα μας βοηθήσουν να ανταποκριθούμε στα δικαιώματα των ατόμων που ορίζονται κατωτέρω και ότι θα επιτρέψουν στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας να ελέγχει την επεξεργασία τους όσον αφορά τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις αυτές.
Τέλος, τα δεδομένα σας θα κοινοποιηθούν όταν απαιτείται σε θεσμικά όργανα και δημόσιους φορείς όπως η Διεύθυνση Πληροφορικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων όπου τηρείται η Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς, για νόμιμους σκοπούς, καθώς και σε νομικούς μας συμπαραστάτες, για την υπεράσπιση νομικών μας αξιώσεων.
Εκτός από τα παραπάνω, τα Δεδομένα δεν θα αποκαλυφθούν σε τρίτους, ιδιώτες ή νομικά πρόσωπα και δεν θα διαδοθούν.
Το ιατρείο μας δεν μεταφέρει Προσωπικά Δεδομένα εκτός ΕΕ, και όταν χρειαστεί (για παράδειγμα, προκειμένου να χρησιμοποιήσουμε υπηρεσίες Cloud, ή Cookies) αυτό θα γίνει με τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στα άρθρα 44 και επόμενα του ΓΚΠΔ, όπως με τη συναίνεσή σας, την εφαρμογή τυποποιημένων συμβατικών ρητρών που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή σε χώρες που θεωρούνται ασφαλείς από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Δεδομένα ανηλίκων

Το ιατρείο μας δεν επεξεργάζεται  στοιχεία ανηλίκων.


Cookies και συναφείς τεχνολογίες

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποστέλλονται στη συσκευή σας όταν επισκέπτεστε μια ιστοσελίδα. Στη συνέχεια τα cookies αποστέλλονται στην ιστοσελίδα προέλευσης σε κάθε επόμενη επίσκεψη ή σε κάποια άλλη ιστοσελίδα που αναγνωρίζει αυτό το cookie. Τα cookies λειτουργούν ως μνήμη σε μια ιστοσελίδα, επιτρέποντας στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα να θυμάται τη συσκευή σας κατά τις επόμενες επισκέψεις σας.

Τα cookies μπορούν επίσης να θυμούνται τις προτιμήσεις σας, να βελτιώσουν την εμπειρία σας ως χρήστης, καθώς και να προσαρμόζουν τις διαφημίσεις που βλέπετε, ανάλογα με αυτά που σας ενδιαφέρουν. Νομική βάση για την επεξεργασία είναι η συγκατάθεσή σας (GDPR άρθρο 6 παρ. 1 περίπτωση α).
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου που μπορείτε να δείτε τα cookies που έχουν οριστεί στη συσκευή σας καθώς και του τρόπου διαχείρισης και διαγραφής τους, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.aboutcookies.org.

Α. Τεχνικά cookies

Χρησιμοποιούμε cookies που είναι απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία του και τα οποία δεν συλλέγουν προσωπικές πληροφορίες.

1. Cookies στατιστικής ανάλυσης

Χρησιμοποιούμε cookies στατιστικής ανάλυσης όπως τα cookies της Google Analytics, μια υπηρεσία ανάλυσης ιστού της Google LLC. Οι πληροφορίες που παράγονται από τα cookies σχετικά με τη χρήση αυτού του ιστότοπου (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP) μεταδίδονται γενικά σε έναν διακομιστή της Google στις ΗΠΑ όπου και αποθηκεύονται. Για λογαριασμό μας, η Google θα χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για να αξιολογήσει τη χρήση του ιστότοπου, να συντάξει αναφορές σχετικά με τη δραστηριότητα του ιστότοπου και να μας παράσχει άλλες υπηρεσίες σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου και του Διαδικτύου. 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας της άνω υπηρεσίας μπορείτε να βρείτε εδώ:

Γ. Λοιπά Cookies στόχευσης – τρίτων μερών

Χρησιμοποιούμε cookies και pixels τρίτων προμηθευτών – όπως τη Google – στον ιστότοπό μας. Τέτοια cookies ή εικονοστοιχεία μπορούν να αναπτυχθούν σε έναν ιστότοπο όπως ο δικός μας έτσι ώστε ο επισκέπτης να μπορεί να αναγνωριστεί και να μπορούν να επιδοθούν διαφημίσεις σε αυτόν τον επισκέπτη συναφείς με τα ενδιαφέροντά του. Εάν επιθυμείτε να εξαιρεθείτε από οποιαδήποτε από αυτές τις υπηρεσίες στοχευμένης διαφήμισης, παρακαλούμε να το κάνετε χρησιμοποιώντας είτε τους ελέγχους απορρήτου που προσφέρονται από αυτές τις συγκεκριμένες πλατφόρμες είτε χρησιμοποιώντας μια αναγνωρισμένη υπηρεσία εξαίρεσης όπως: https://www.youradchoices.com/
Μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας με τέτοιο τρόπο, ώστε να ενημερώνεστε για τη ρύθμιση των cookies και μπορείτε είτε να αποφασίσετε μεμονωμένα για την αποδοχή τους ή συνολικά,  είτε να αποκλείσετε την αποδοχή των cookies σε ορισμένες περιπτώσεις. Κάθε πρόγραμμα περιήγησης διαφέρει ανάλογα με τον τρόπο που διαχειρίζεται τις ρυθμίσεις των cookies. Αυτό περιγράφεται στο μενού βοήθειας κάθε προγράμματος περιήγησης, το οποίο εξηγεί πώς μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies. Ακολουθήστε τους παρακάτω συνδέσμους ανάλογα με το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε:
Internet Explorer  
Firefox
Chrome
Safari
Δείτε εδώ αναλυτικά ποια cookies χρησιμοποιούμε.

Δικαιώματα των Υποκειμένων
Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέσω ταχυδρομείου ή τηλεφωνικά, στις διευθύνσεις που αναφέρονται στην αρχή της παρούσας, για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας σύμφωνα με τα Άρθρα 15 επ. του ΓΚΠΔ.
Μπορείτε, για παράδειγμα, να λάβετε μια ενημερωμένη λίστα ατόμων που έχουν πρόσβαση στα δεδομένα σας, να λάβετε επιβεβαίωση για το εάν επεξεργαζόμαστε ή όχι προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με εσάς, να ελέγξετε το περιεχόμενό τους, την πηγή, την ορθότητα και την τοποθεσία τους (επίσης σε σχέση με τυχόν τρίτη χώρα), να ζητήσετε αντίγραφο, να ζητήσετε τη διόρθωσή τους και να περιορίσετε την επεξεργασία τους, ακόμη και τη διαγραφή τους, εάν έχει εφαρμογή.

Ομοίως, μπορείτε πάντα να αναφέρετε σχόλια και να υποβάλλετε καταγγελίες στην Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων, Λεωφ.  Κηφισίας 1-3, GR 115 23, Αθήνα, τηλεφωνικό Κέντρο: + 30-210 6475600 ή στο http://www.dpa.gr/

bottom of page